FLASH NEWS

ARTICLE 11 (i)-MEMBERSHIP SUBSCRIPTION SHALL BE Rs.60/- P.M. NFPE-RS.-4/-, CHQ RS. 12/-, CIRCLE RS.16/-, DIVISION/BRANCH RS.28/- PER MEMBER FROM JANUARY-2019

Saturday, June 22, 2013


vky bafM;k iksLVy ,EiykbZt ;wfu;u iksLVeSu ,.M ,e,lbZ@xzqi *Mh^ ¼,u,QihbZ½
us’kuy ;wfu;u vkQ iksLVy ,EiykbZt iksLVeSu ,.M ,eVh,l
¼,Q-,u-ih-vks-½   }kjk lkewfgd dk;ZØe

dkjZokbZ dk;ZØe&,-vkbZ-ih-bZ-;w- iksLVeSu ,.M ,e,lbZ@xzqi Mh vkSj ,u-;w-ih-b-Z iksLVeSu ,.M ,eVh,l nksuks vkils vuqjks/k djrh gS fd mi;qZDr eqn~nksa dks ‘kh?kzrk ls gy fd;k tk,A mUgksaus bu lHkh eqn~nksa ij /;ku [khapus ds fy, fuEufyf[kr jk”VªO;kih dkjZokbZ dk;ZØe la;qDr #i ls pykus dk fu.kZ; fy;k gSA

dk;ZLFky ij izn’kZu&20 ls 22 twu 2013 dks ih&4 dh vuqHkkxh; ekaxksa dks gkbZykbV djus ds fy, lHkh fMohtuksa esa yap vkoj esa ;k ‘kke ds le;

28 twu 2013&dks fMohtuy vkfQlksa ds lkeus fnu Hkj lkewfgd /kjuk

9 tqykbZ 2013&dks {ks=h; dk;kZy;ksa vkSj phQ ih ,e th dk;kZy;ksa ds lkeus lkewfgd Hkw[k gM+rky

dPNk ¼gkQ iSaV½ vkSj cfu;ku igudj ¼iq#”k ih ,e½ vkSj efgyk iksLVeSuksa }kjk fcuk onhZ igus esy forfjr djuk&?kfV;k onhZ vkSj nwljs fdV vkbVeksa dh vfu;fer vkiwfrZ ds fojks/k esa iksLVeSu 23 vkSj 24 tqykbZ 2013 dks iq#”k iksLVeSu dPNk ¼gkQ iSaV½ vkSj cfu;ku igudj vkSj efgyk ikSLVeSu fcuk onhZ ds esy forfjr djsaxs

Mkd Hkou ds lkeus lkewfgd Hkw[k gM+rky&17 vxLr 2013 dks lHkh lh MOY;w lh esacjksa lesr vkSj Mkd foHkkx lfpo dks gM+rky dk uksfVl nsuk

16 flrECj 2013 ls vfuf’prdkyhu gM+rky&gekjh nksuks ;wfu;uksa dks vc Hkh Hkjkslk gS fd Mkd foHkkx lfpo iksLVeSu vkSj ,eVh,l ds Toyar eqn~nksa dks gy djus ds fy, vfrf’k/kz vkns’k tkjh djds lkekU; fLFkfr vkSj ‘kkafr dk;e j[kus gsrq O;fDrxr #i ls gLRksi djsaxs
     l/kU;okn
                             Hkonh;
¼Vh-,u- jgkVs½                                   ¼bZ’oj flag Mckl½
Tkujy lSØsVªh                                    Tkujy lSØsVªh
,u-;w-ih-bZ- ih&4                               ,-vkbZ-ih-bZ-;w- ih&4No comments:

Post a Comment